Jak zmienić format liczby w PHP

Aby zmienić format liczby w PHP, można skorzystać z funkcji number_format(). Funkcja ta pozwala na sformatowanie liczby z uwzględnieniem separatora tysięcy, separatora dziesiętnego oraz liczby miejsc dziesiętnych. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji: 1. Sformatowanie liczby do dwóch miejsc dziesiętnych: $number = 1234.5678; $formatted_number = number_format($number, 2); echo $formatted_number; // 1,234.57 2. Sformatowanie liczby z […]