Jak zmienić format liczby w PHP

Aby zmienić format liczby w PHP, można skorzystać z funkcji number_format(). Funkcja ta pozwala na sformatowanie liczby z uwzględnieniem separatora tysięcy, separatora dziesiętnego oraz liczby miejsc dziesiętnych. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji:

1. Sformatowanie liczby do dwóch miejsc dziesiętnych:

$number = 1234.5678;
$formatted_number = number_format($number, 2);
echo $formatted_number; // 1,234.57

2. Sformatowanie liczby z separatorem tysięcy:

$number = 1234567.89;
$formatted_number = number_format($number);
echo $formatted_number; // 1,234,567.89

3. Sformatowanie liczby z separatorem dziesiętnym i separatorem tysięcy:

$number = 1234567.89;
$formatted_number = number_format($number, 2, ',', '.');
echo $formatted_number; // 1.234.567,89

W powyższych przykładach użyto kolejno wartości domyślnej, separatora tysięcy ustawionego na przecinek oraz separatora dziesiętnego ustawionego na kropkę. Funkcja number_format() pozwala na dowolne ustawienie separatorów oraz liczby miejsc dziesiętnych, dzięki czemu można sformatować liczbę w sposób odpowiadający potrzebom aplikacji.