Jak połączyć się z bazą danych w PHP

Aby połączyć się z bazą danych w PHP, należy skorzystać z interfejsu PDO (PHP Data Objects) lub interfejsu mysqli. Oba interfejsy umożliwiają połączenie z bazą danych, wykonanie zapytań oraz przetworzenie wyników.

Poniżej przedstawiam przykłady połączenia z bazą danych za pomocą obu interfejsów:

1. Połączenie z bazą danych za pomocą interfejsu PDO:

// Dane do połączenia z bazą danych
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=test';
$username = 'root';
$password = '';

// Tworzenie połączenia
try {
    $db = new PDO($dsn, $username, $password);
    echo "Połączenie z bazą danych nawiązane.";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Błąd połączenia z bazą danych: " . $e->getMessage();
}

2. Połączenie z bazą danych za pomocą interfejsu mysqli:

// Dane do połączenia z bazą danych
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "test";

// Tworzenie połączenia
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Sprawdzenie połączenia
if (!$conn) {
    die("Nie udało się połączyć z bazą danych: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Połączenie z bazą danych nawiązane.";

W powyższych przykładach użyto bazy danych MySQL, ale interfejsy PDO i mysqli umożliwiają również połączenie z innymi rodzajami baz danych, takimi jak np. PostgreSQL, SQLite czy Microsoft SQL Server.